Physiotherapy

Gillian Freese

Physiotherapist

Tel: 033 3453177 / 345 6516
Emergency Cell: 072 426 8573
Area: Pietermaritzburg, KZN

Tel: 033 343 0885
Area: Hilton, KZN